Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

 • Produkter fra VetPlus Danmark ApS må IKKE formidles/sælges online, på webshops eller anden digitalplatform!

 

 • Hvis ovenstående betingelser ikke efterfølges har VetPlus Danmark ApS ret til at annullere fremtidige leveringer og en evt. forhandlleraftale vil blive annulleret.

   

Generelle Betingelser.

Disse Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra VetPlus Danmark APS eller dennes koncernselskaber (hver for sig betegnet VetPlus Danmark ApS ) til enhver kunde (”Køber”).

Ved koncernselskaber forstås selskaber, der direkte eller indirekte kontrolleres af VETPLUS DANMARK APS gennem aktiebesiddelse eller stemmerettigheder.
Salgs- og Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for VETPLUS DANMARK APS og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. VETPLUS DANMARK APS er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Salgs- og Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem VETPLUS DANMARK APS og Køber. VETPLUS DANMARK APS er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om VETPLUS DANMARK APS ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

 1. Ordrebekræftelse
  Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget VetPlus Danmark APS skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet.

  Levering og risikoens overgang
  Produkter leveres CIP Købers adresse i DK. Men Køber betaler fragt, hvor Køber bestiller produkter under den fragtfri grænse ved mindre andet er aftalt. CIP skal fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2010.

 2. Fakturering
  Faktura sendes pr. e-mail uden gebyr.
 3. Tilgodehavende
  Kreditnota udsendes pr. e-mail og fratrækkes ved betaling af efterfølgende faktura. Såfremt samhandlen med VETPLUS DANMARK APS er ophørt, udbetales tilgodehavendet, når betingelserne herfor er opfyldt:
  • Alle skyldige poster er indfriet
  • Bevis for bankkontoejerskab er VETPLUS DANMARK APS i hænde; et sådant bevis kan være udskrift fra bank, hvor konto nr. og konto-indehaver fremgår eller officielt brevpapir, hvor bankkonto nr. og CVR fremgår.
 4. Forsinkelse
  Såfremt VETPLUS DANMARK APS ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist kan køber skriftligt hæve købet. Et evt. erstatningskrav mod VETPLUS DANMARK APS er begrænset i henhold til pkt. 13 og pkt. 14.
 5. Returnering af produkter
  Returnering af varer kan finde sted efter forudgående aftale med VETPLUS DANMARK APS og jf. forudgående betingelser for returnering af produkter. 

5.a. Produkter med særlige vilkår

I udgangspunktet leveres sterile produkter med 3 lags emballage; den primære, den sekundære og den tertiære emballage. Den primære emballage er den inderste, som holder produktet steril. Den sekundære emballage holder det sterile produkt rent, mens det tredje lag fungerer som beskyttelse under transport.  For at kunne garantere at et produkt er steril ved anvendelsestidspunktet, har VETPLUS DANMARK APS desværre ikke mulighed for at tage disse produkter retur.
Visse produkter kræver opbevaring indenfor angivne temperaturer for at kunne holde sig. På disse produkter er der angivet et temperatursymbol på emballagen.  
VETPLUS DANMARK APS har desværre ikke mulighed for at tage disse produkter retur, da vi ikke har kontrol over hvilke temperaturer produktet opbevares under, efter vi har leveret produktet til en kunde.

 1. Priser
  Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. VETPLUS DANMARK APS forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, prisstigninger for materialer, ændring i toldsatser, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
 2. Ejendomsforbehold
  VETPLUS DANMARK APS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.
 3. Emballage
  Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives Køber ved fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med VetPlus Danmark APS anvisninger.
 4. Betalingsvilkår
  14 dage netto, medmindre andet er aftalt skriftlig mellem VETPLUS DANMARK APS og Køber.
 5. Produktinformation
  Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra VETPLUS DANMARK APS eller en af LIFETEST VET EQUIPMENT APS ´s forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, VETPLUS DANMARK APS udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af VETPLUS DANMARK APS
 6. Ændringer
  VETPLUS DANMARK APS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.
 7. Undersøgelsespligt for mangler
  Det påhviler Køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Køber er forpligtet til straks og inden 8 dage at reklamere skriftligt over mangler, der konstateres ved en sådan undersøgelse, og Køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved denne undersøgelse
 8. Mangler ved det leverede produkt
  Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til VETPLUS DANMARK APS uden ugrundet ophold.
  VetPlus Danmark APS  eventuelle ansvar for mangler ved produktet ophører 12 måneder regnet fra produktets leveringstidspunkt, dog senest 8 dage efter, at manglen har vist sig, eller Køber burde have konstateret manglen, uden at have reklameret. Hvis VETPLUS DANMARK APS er ansvarlig for manglen, er VETPLUS DANMARK APS  forpligtet til at foretage afhjælpning i form af reparation eller omlevering efter VetPlus Danmark APS  afgørelse. VETPLUS DANMARK APS  erstatter ikke udgifter til adskillelse, demontering, transport, montering og retablering, såvel som ansvaret er begrænset i henhold til pkt. 13 og pkt.

VetPlus Danmark APS  ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden VetPlus Danmark APS  skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde.
Ved mangelindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med VETPLUS DANMARK APS  sende Produktet til VETPLUS DANMARK APS  vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel og VETPLUS DANMARK APS  ordrenummer. Fragt og forsikring betales af Køber. Viser VetPlus Danmark APS  undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender VETPLUS DANMARK APS  for VetPlus Danmark APS  regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod VETPLUS DANMARK APS  som følge af mangelfulde Produkter.

 1. Produktansvar
  Et eventuelt produktansvar, som er omfattet af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil. Såfremt der rejses krav om produktansvar, som ikke er omfattet af Lov om produktansvar, begrænses VetPlus Danmark APS ansvar til leverancens værdi. Det påhviler Køberen i hvert enkelt tilfælde nøje at følge de sikkerhedsinstruktioner og anden information, som er overgivet til Køber. Ved enhver tvivl om produktets anvendelse, herunder eventuelle uheldige virkninger eller bivirkninger, skal Køber rette henvendelse til VETPLUS DANMARK APS  inden produktets anvendelse, således at enhver tvivl om produktets rette anvendelse kan afklares inden benyttelsen.
 2. Følgeskader/Indirekte tab
  VETPLUS DANMARK APS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af indtjening, tab af goodwill eller tab af data.
 3. Intellektuelle rettigheder
  Alle intellektuelle rettigheder til produkterne og til ting som VETPLUS DANMARK APS udvikler, udfærdiger eller udleverer og/eller bruger, herunder også tilbud, tegninger, pakninger, vejledninger, reklamemateriale og afbildninger, tilhører VETPLUS DANMARK APS
  Køber må ikke fjerne eller ændre en meddelelse om ophavsrettigheder, mærker, handelsnavne eller andre rettigheder til intellektuel eller industriel ejendom vedrørende produkterne, handelsnavnene eller andre rettigheder til intellektuel eller industriel ejendom fra produkterne, softwaren og/eller andre ting fra VETPLUS DANMARK APS
 4. Forbud mod videresalg og brug til visse formål
  Produkter må ikke sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt der er kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet.
  Produkter kan være omfattet af lovmæssige reguleringer og restriktioner, og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder omfattet af eksport-/importforbud. Sådanne restriktioner skal overholdes ved videresalg af Produkter til disse lande/kunder. Produkter må ikke videresælges, såfremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til ovennævnte formål. Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give VETPLUS DANMARK APS meddelelse herom.
 5. Force majeure
  VETPLUS DANMARK APS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for VetPlus Danmark APS  rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier, usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod VETPLUS DANMARK APS
 6. Delvis ugyldighed
  Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
 7. Tvister
  Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved VetPlus Danmark APS værneting.
da_DKDansk